ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 


1.Αντικείμενο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για συντομία καλούμενος ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ («Ε.Π.Ο.»), η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δη τριτοβάθμιο αθλητικό σωματείο.
Η Ε.Π.Ο. λαμβάνει σοβαρά υπόψη και κατανοεί τη σημασία της διατήρησης του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων και άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται, κατά την εκπλήρωση των σκοπών της και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών σας δεδομένων.


2.Μέτρα Ασφαλείας
Εφαρμόζονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες, προκειμένου να περιφρουρούνται η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων έναντι των παντός είδους κινδύνων, ιδίως τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ άδειας κοινολόγησης ή προσπέλασης αυτών και εν γένει έναντι κάθε άλλης μορφής παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας («Παραβίαση Ασφάλειας Δεδομένων»). Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και καταβάλλουμε τις καλύτερες των προσπαθειών μας για τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απολύτως την ασφάλεια αυτών όταν διακινούνται μέσω διαδικτύου.


3.Δεδομένα που συλλέγονται
Με σκοπό την παροχή των προαναφερθεισών υπηρεσιών στους Όρους Χρήσης προς τους χρήστες, καθώς και προς εξυπηρέτηση λοιπών έννομων σκοπών (π.χ. για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των υπηρεσιών), η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο χρήστης έχει παράσχει. Ενδεικτικά ζητούνται τα κάτωθι:
Επώνυμο
Όνομα
Φύλο
Ημερομηνία Γέννησης
Κινητό Τηλέφωνο
Σταθερό τηλέφωνο
Email
Χώρα
Νομός
Δήμος/Περιοχή
Πόλη
Τ.Κ
Διεύθυνση
ΔΟΥ
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Αρ. Αστ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου
Ημερ. Εκδ


4.Νομική Βάση
Η Ε.Π.Ο. επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελείται υφίσταται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις.

  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας έναντι υμών αλλά και η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των συνεργατών της, η νομική βάση στο πλαίσιο της οποίας επεξεργάζονται νόμιμα τα δεδομένα των υποκειμένων είναι το άρθρο 6, παρ.1 (β) του ΓΚΠΔ.

  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις.

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της, η Ε.Π.Ο. πρέπει να συμμορφώνεται και με διάφορες υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ.

  • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ η Ε.Π.Ο. μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

  • Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε περιορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αναζητήσουμε την συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) πριν να προβούμε σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας. Για παράδειγμα μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστείλουμε ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό.


5.Αποδέκτες Δεδομένων

Η Ομοσπονδία δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς.
Αποδέκτες των δεδομένων για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη.
Επιπροσθέτως, η Ε.Π.Ο δύναται να διαβιβάσει τα ως άνω δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες (π.χ. Εταιρεία Έκδοσης Εισιτηρίων) για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία εκ μέρους της Ομοσπονδίας. Οι συνεργάτες αυτοί οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
Σε ειδικές περιπτώσεις, είτε προάσπισης των δικαιωμάτων της Ε.Π.Ο., είτε όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου ή δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις της Αρχής, αποδέκτες μπορεί να είναι οι Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλες Ανεξάρτητες Αρχές.


6.Χρονικό διάστημα διατήρησης

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την ελάχιστη δυνατή περίοδο, ήτοι 6 (έξι) έτη, για την εκπλήρωση των προβλεπομένων στη φορολογική νομοθεσία υποχρεώσεων που βαρύνουν την Ομοσπονδία. Εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώσουν την Ε.Π.Ο. σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερθέντων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα.


7.Δικαιώματα χρήστη

Σημειώνεται πως ως χρήστες διαθέτετε τα εξής δικαιώματα:

  • Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρούνται και υπόκεινται σε επεξεργασία.
  • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών, η ικανοποίηση όμως τέτοιων αιτημάτων γίνεται κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
  • Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, κυρίως όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος. Εφόσον λοιπόν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα για εξυπηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού, η Ομοσπονδία θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία, εκτός εάν μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Ομοσπονδίας.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησής τους (εκτός και αν νόμος ή κανονιστικές πράξεις καθορίζουν συγκεκριμένα διαστήματα τήρησης.)
  • Επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλεστε εσείς ή/και τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.8.Επικοινωνία
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@epo.gr.
Λοιπές πληροφορίες:
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)
www.epo.gr
Τμήμα Εισιτηρίων
ticketing@epo.gr
Tηλ. (+30) 210 9306000

******************************************************************************

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ/ NEWSLETTER
Ο χρήστης επιπλέον, δύναται ξεχωριστά, να συναινεί για την επεξεργασία των δεδομένων του (των δεδομένων που παρείχε στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης) από συνεργαζόμενες με την ΕΠΟ εταιρείες χορηγούς για την αποστολή αποκλειστικά και μόνο διαφημιστικού υλικού που σχετίζεται με την Εθνική Ομάδα, και ενημερώσεων για τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ταξίδια με την Εθνική, δώρα και άλλες παροχές, και της λήψης του επίσημου ηλεκτρονικού περιοδικού (newsletter) με τα αποκλειστικά νέα των Εθνικών Ομάδων. Σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή διατηρώντας επίσης το δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων του (δεν θίγονται οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργήθηκαν προ της ανάκλησης.)