ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

 

• Υποχρέωση προσκόμισης Ψηφιακού Πιστοποιητικού για τον COVID-19: Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του εισιτηρίου και την είσοδο στο γήπεδο είναι η προσκόμιση Ψηφιακού Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης για τον COVID-19. Η προσκόμιση πλαστού πιστοποιητικού προκαλεί αυτόματη και αυτοδίκαιη ακύρωση του εισιτηρίου, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του Κατόχου.

• Τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας για διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας: Ο Κάτοχος δεσμεύεται να τηρεί τους νόμους, τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και αποφάσεις των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, ως εκάστοτε ισχύουν ακόμη και αν μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με τα εκάστοτε ισχύοντα κατά το χρόνο εισόδου υγειονομικά πρωτόκολλα και η ΕΠΟ θα ενημερώνει τους Κατόχους των Εισιτηρίων σχετικά με τις όποιες αλλαγές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν. Η ΕΠΟ επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για την αναζήτηση κάθε ζημίας σε βάρος της από τη μη τήρηση των ως άνω νόμων, των υγειονομικών πρωτοκόλλων, των οδηγιών, των εγκυκλίων και των αποφάσεων των δημοσίων φορέων, των υγειονομικών επιτροπών και των διοργανωτριών αρχών σχετικά με τους κανόνες διασφάλισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, ως εκάστοτε ισχύουν από τους Κατόχους.

 

• Περαιτέρω δηλώνω ότι ανήλικος ηλικίας 12 έως 17 ετών, μπορεί να εισέλθει στο γήπεδο μόνο με γνήσιο αρνητικό PCR Test που έχει γίνει μέχρι εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα ή με γνήσιο αρνητικό Rapid Test που έχει γίνει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα και εφόσον ο ανήλικος είναι ηλικίας έως 12 ετών, θα φέρει βεβαίωση κηδεμόνα για αρνητικό self test που θα έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα. 

 

• Δηλώνω επίσης ότι αποδέχομαι να υποβάλλομαι σε έλεγχο στις εισόδους του γηπέδου με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας αναγνώρισης για πιστοποιητικά εμβολιασμού, PCR και Rapid Tests και δεσμεύομαι να κάνω υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο γήπεδο βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

 

και όταν γίνεται για λογαριασμό τρίτου 

 

• Περαιτέρω δηλώνω ότι γνωρίζει ότι ανήλικος ηλικίας 12 έως 17 ετών, μπορεί να εισέλθει στο γήπεδο μόνο με γνήσιο αρνητικό PCR Test που έχει γίνει μέχρι εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα ή με γνήσιο αρνητικό Rapid Test που έχει γίνει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα και εφόσον ο ανήλικος είναι ηλικίας έως 12 ετών, θα φέρει βεβαίωση κηδεμόνα για αρνητικό self test που θα έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα. 

 

• Δηλώνω επίσης ότι γνωρίζει ότι θα υποβάλλεται σε έλεγχο στις εισόδους του γηπέδου με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας αναγνώρισης για πιστοποιητικά εμβολιασμού, PCR και Rapid Tests και να κάνει υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο γήπεδο βάσει της σχετικής νομοθεσίας.